Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Beutazás Ausztriába (három hónapnál rövidebb ideig)

Magyar állampolgárok három hónapot meg nem haladó időtartamra bejelentési kötelezettség nélkül, csupán személyazonosító igazolvány birtokában jogosultak Ausztriába utazni. Természetesen útlevéllel továbbra is lehet utazni Ausztriába.

Így a magyar állampolgárok az alábbi típusú személyazonosító igazolvánnyal utazhatnak be Ausztriába:

  • 1991. április 1. előtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel),
  • az 1991. április 1. után kiállított személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel),
  • a 2000. január 1. után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag),
  • illetve 2000. január 1. követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak.

Felhívjuk azonban az utazók figyelmét arra, hogy a régi típusú személyi igazolvány okmánybiztonsági szempontból nem felel meg a mai kor biztonságtechnikai követelményeinek. Előfordulhat, hogy az osztrák hatóság kriminál-technikai vizsgálatot rendel el az okmány bevonásával egyidejűleg. Ezért nem tanácsoljuk az utazást az úti okmány, továbbá a gépjármű okmány elhasználtsága, sérülése vagy az adatok olvashatatlansága esetén.

A zökkenőmentes külföldre utazás érdekében javasoljuk a külföldre utazók számára elsősorban az útlevél, továbbá az új típusú, kártyaformátumú személyi igazolvány használatát. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érvényes gépjárművezetői engedély nem minősül úti okmánynak, így azzal nem lehet beutazni az Európai Unió területére.

Határellenőrzés

Magyarország schengeni csatlakozásával egyidejűleg megszűnt a magyar-osztrák határátkelőhelyeken az utasforgalom ellenőrzése. Azonban az osztrák rendőrség, a katonasággal együttműködve a határmenti térségben fokozott, szúrópróbaszerű ellenőrzést tart, aminek során ellenőrizhetik a külföldi személy úti okmányát, továbbá a gépjárművel kapcsolatos engedélyeket (forgalmi engedély, műszaki vizsga, fuvarozói engedély, stb.), valamint a gépjármű műszaki állapotát.

Az ellenőrzéseket elsősorban a határ menti övezetekben, az autópályák környékén és a bevásárlóközpontokban végzik.

Amennyiben az osztrák hatóság szabálysértést állapít meg, akkor az idegenrendészeti, szabálysértési eljárás keretében pénzbírság kiszabásáról rendelkezik, amit általában helyszíni bírság formájában szab ki.

Figyelem! A rendőri eljárás során az ellenőrzés alá vont személy köteles a hatósággal együttműködni. Az általános szabálysértési eljárásról szóló szövetségi törvény (1991 – AVG) 34. cikke értelmében a hatóság figyelmeztetést alkalmazhat azzal a személlyel szemben, aki a hatósági eljárás lefolytatását magatartásával akadályozza. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor vele szemben 726.-euróig terjedő pénzbírság is kiszabható.

Amennyiben a magyar állampolgár vitatja a szabálysértési eljárás jogszerűségét (vagyis azt, hogy nem követett el szabálysértést), vagy egyéb más kommunikációs probléma merül fel (pl. a nyelvismeret hiányából adódóan), akkor a tényállás tisztázása érdekében javasoljuk a közvetlen kapcsolat felvételét a konzuli tisztviselővel a helyszínen.

Lakcím bejelentési kötelezettség

Ausztriában 3 napon belül személyesen vagy postai úton be kell jelenteni a lakcím létesítését (Meldepflicht), a lakcím megváltozását, valamint további lakcímek létesítését vagy megszüntetését (ideiglenes vagy második lakcím). A kitöltött formanyomtatvány az ún. Meldezettel, melyet a szállásadó ír alá. Minden egyes családtagnak külön igazolással kell rendelkeznie. A lakcím bejelentése, módosítása vagy megszüntetése Bécsben a Meldeservice irodáiban (www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html) vagy a Kerületi Előljáróságokon (Bezirkshauptmannschaft) történik.

További információ:

Letelepedés

Azon európai uniós állampolgárok, akik három hónapnál tovább szeretnének Ausztriában tartózkodni, kötelesek tartózkodásukat – az előző pontban leírt egyszerű lakcím bejelentésen kívül – bejelenteni. A lakóhelyük szerint illetékes önkormányzatnál (Magistrat, Bezirkshauptmannschaft) három hónapon belül tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtaniuk (Anmeldebescheinigung). A bejelentés elmulasztása közigazgatási szabálysértési bírságot von maga után.

A tartózkodási engedély feltétele: lakhatás, betegbiztosítás, megélhetés bizonyítása (személyenként és havonta 783,99 euró, kiskorú gyermek esetén havonta + 82,16 euró, házaspároknál legkevesebb havi 1175,45 euró nettó bevétel), valamint kitétel még, hogy nem veszélyeztethetik jelenlétükkel az ország közrendjét és közbiztonságát.

A fenti tartózkodási engedély birtokában fényképes igazolványt (Lichtbildausweis für EWR-BürgerInnen) lehet (nem kötelező!) kérvényezni, amely személyazonosításra szolgál, érvényessége pedig 10 év.

További információ:

Magyar rendszámú gépjármű ausztriai használata

Amennyiben a külföldi állampolgár

  • állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) tartózkodik Ausztriában, úgy egy hónap elteltével külföldi rendszámú gépjárművét forgalomba kell helyeznie Ausztriában (KFZ-Zulassung),
  • ideiglenes lakcímmel (Nebenwohnsitz) tartózkodik az országban, úgy a külföldi rendszámot egy évig használhatja, majd ezt követően el kell hagynia az országot, s az újabb beutazástól számítva egy évig ismét használhatja külföldi rendszámú gépjárművét. E célból menetlevélkönyv (Fahrtenbuch) használata ajánlott, a külföldön szerzett benzinszámlákat is ajánlott megőrizni az esetleges bizonyításhoz.

Természetesen csak abban az esetben lehet “Nebenwohnsitzra” bejelentkezve jogszerűen használni a gépjárművet, amennyiben a “Nebenwohnsitzra” való bejelentkezés feltételeit teljesítik, vagyis az életvitelük középpontja nem Ausztriában van. Kérjük, mielőtt eldöntik, hogy “Hauptwohnsitzra” vagy “Nebenwohnsitzra” jelentkeznek be, mindenképpen tájékozódjanak az ausztriai lakcímrendszer szabályairól.

Egyre több magyar állampolgár dolgozik Ausztriában úgy, hogy “Nebenwohnsitzra” jelentkezik be, és erre hivatkozva használja továbbra is a magyar rendszámú gépjárművét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az osztrák hatóságok gyakorlata az, hogy aki Ausztriában lakik és dolgozik, annak “Hauptwohnistzre” kell bejelentkeznie!

A gépjármű forgalomba helyezése az adott város/kerület közlekedési hatóságánál (Verkehrsamt) történik. További információk:
www.help.gv.athttp://sozialinfo.wien.gv.at

Beutazási és tartózkodási tilalom Ausztriába

Az EGT állampolgárokkal szemben az okmányellenőrzés során visszautasítás rendelhető el, így különösen akkor, ha személyazonosságuk hitelt érdemlően nem nyert bizonyítást, vagy megállapítást nyert, hogy a nevezett személy Ausztriában beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll.

Az osztrák adatvédelmi rendelkezésekre figyelemmel ausztriai beutazási vagy tartózkodási tilalom fennállásáról a kérelmező személyesen előterjesztett kérelmet intézhet az osztrák belügyminisztériumhoz az alábbi címre vagy faxszámra:

Bundesministerium für Inneres, SIRENE Österreich
Josef Holaubek Platz 1, 1090 Wien
A-1090 Wien
AUSTRIA/EUROPE
Telefax: +43 1 24 836 951 251

A kérelemhez csatolni kell az útlevél másolatát, valamint a www.dsk.gv.at/DocView.axd?CobId=30577 honlapról letölthető, kitöltött kérdőívet.

Az ausztriai beutazási és tartózkodási tilalommal kapcsolatban az alábbi honlapon talál további információkat:

Munkavállalás Ausztriában

Ausztria 2011. május 1-jén megnyitotta munkaerő piacát a 2004-ben csatlakozott uniós tagországok állampolgárai számára. Ezt követően ezen országok állampolgárai, így a magyar állampolgárok is, előzetes engedélyezési kötelezettség nélkül vállalhatnak munkát Ausztriában.

A munkaerő piaci korlátozás feloldása érinti az Ausztriában bejegyzett és telephellyel rendelkező (Ausztriában adó- és járulékfizető) vállalkozásoknál foglalkoztatott egyéni munkavállalókat, valamint az ausztriai telephellyel nem rendelkező (Ausztriában adót és járulékokat nem fizető) vállalkozások által kiküldött munkavállalókat egyaránt.

Ausztriában nincs egységes minimálbér. A minimálbéreket ágazatonként, évente megújított kollektív szerződésben rögzítik a munkavállalói és a munkaadói szervezetek. A bérfeszültségek elkerülése érdekében Ausztria bér- és szociális dömping elleni törvényt fogadott el („Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSDB-G), melynek célja a minimálbérek megfizetésének, valamint a bejelentési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, szankcionálása. A törvény 2011. május 01-jén lép hatályba.

További információ:

Osztrák vállalkozásnál foglalkoztatott magyar egyéni munkavállaló

A magyar munkavállaló előzetes engedély nélkül szabadon köthet munkaszerződést az osztrák munkaadóval. A munkáltatónak a magyar munkavállalót szakképesítésének, gyakorlatának megfelelő osztrák ágazati bérmegállapodás szerinti bérezésben kell részesítenie, valamint be kell őt jelentenie az osztrák társadalombiztosítónál. A Bécsi Területi Egészségbiztosító Pénztár (Wiener Gebietskrankenkasse, rövidítve WGKK, www.wgkk.at) ellenőrizheti, hogy a munkavállaló megkapja-e a kollektív szerződés alapján járó minimálbért, illetve bejelentése megfelelően megtörtént-e. A minimál bér alatti bérezésért legfeljebb három alkalmazott esetében ezer és tízezer EUR közötti bírságot szabhat ki a hatóság, ismételt esetben pedig ennek a kétszeresét. Háromnál több alkalmazott estén a bírság összege kétezer és húszezer, ismételt esetben pedig négy- és ötven ezer EUR között mozog.

Az ágazati kollektív szerződésben rögzítettnél alacsonyabb bérezés esetén a munkavállaló egyénileg fordulhat ingyenesen jogorvoslatért a munkáskamarához (Arbeiterkammer Wien,http://wien.arbeiterkammer.at/beratung.htm).

Ausztriában telephellyel nem rendelkező cégek által kiküldött munkavállalók foglalkoztatása

A kiküldött munkavállalók részére megszűnik az előzetes kiküldetés-engedélyezési, azonban fennmarad a bejelentési kötelezettség. A „régi” tagállamok kiküldött munkavállalóira korábban is alkalmazott, az első kiküldött munkavállalóra KIAB3, a továbbiakra a KIAB 3a jelű bejelentő nyomtatványok kitöltött példányait (kiküldetés bejelentés) kell a tervezett munkavégzést megelőző 1 héttel a nyomtatványon feltüntetett címre elküldeni. (A nyomtatványok az Osztrák Pénzügyminisztérium (https://www.bmf.gv.at) honlapján található nyomtatványtárból (Formulardatenbank) letölthetők, és elektronikus formában is beküldhetők). A kiküldetés bejelentés másolati példányát a munkavégzés helyszínén kell tartani.

A kiküldött magyar munkavállalónak rendelkeznie kell továbbá az Országos Egészségügyi Pénztár által kiállított A1-es (korábban E101-es) kiküldetési igazolással. A munkavállalókat ausztriai foglalkoztatásuk időtartama alatt az osztrák ágazati kollektív szerződésben megállapított, besorolásuknak megfelelő bérezés illeti meg. A törvény előírása szerint a német nyelvű bér- és járulékfizetésre vonatkozó bizonylatokat (munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, bérfizetési jegyzék, banki átutalási bizonylatok) az ausztriai munkavégzés során a helyszínen kell tartani. A kiszabható bírság mértéke megegyezik az egyéni munkavállaló esetében a foglalkoztatóra kiszabható bírság mértékével. A határon átnyúló szolgáltatást nyújtók esetében a felügyeletet a Bér és Szociális Dömping elleni Kompetencia Központ (Kompetenzzentrum LSDBwww.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?p_pubid=647613&action=2&p_menuid=71395&p_tabid=5) látja el.

Alacsonyabb bérezés esetén a Kompetencia Központ feljelentést tehet az illetékes járási közigazgatási hivatalnál (Bezirksverwaltungsbehörde). Ugyanakkor, mivel Ausztriában telephellyel nem rendelkező cégről van szó, a hatóságok a szabálysértési eljárás lefolytatásáig minimum 5.000 EUR, illetve a kiszabható bírság erejéig pénzbeli biztosítékot követelhetnek meg.

Eltérő ágazati szabályozásvonatkozik az építőipari kivitelező tevékenységre. Az ezen a területen való munkavállalás esetén – kötelező befizetés az osztrák Építőipari Munkások Szabadság Pénztárába (BUAK). BUAK szabadság pénzfizetési kötelezettséget ír elő a foglalkoztató (kiküldő cég) számára, amely hetente kerül kiszámításra.

Magyar nyelvű felvilágosítás: BUAK – Betriebsbetreuung (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg) A-1050 Wien, Kliebergasse 1A, Telefon: +43 (0) 579 579 2100 Fax: +43 (0) 579 579 92199, E-Mail:betriebsbetreuung@buak.at; Honlap: www.buak.at

Elérhető külképviselet/ek: Bécsben nagykövetség, konzuli hivatal, Állandó EBESZ képviselet, Állandó ENSZ képviselet

Biztonság:

Ausztriában november 1 – április 15 között téli útviszonyok (hó, jég, olvadt hó, síkos, csúszós úttest) esetén kötelező a téli gumi használata. Elmulasztása esetén a gépjármű vezetője 35-5000 EUR-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.

Részletes tájékoztatás az alábbi osztrák honlapon érhető el:

www.winterreifen-pflicht.at/winterreifenpflicht_pkw.html

Ausztria az EU tagállamok között az egyik legjobb közbiztonsággal rendelkező állam, amihez nem kevésbé hozzájárul a rendőrség általában gyors és határozott intézkedése. Az egyenruhások a lakosság megbecsülését, tekintélyét élvezik.

Az osztrák rendőrség az alábbi honlapon keresztül érhető el:

Az osztrák rendőrség felépítése a következő:

  • Polizeiinspektion/Dienststelle (a helyi rendőrkapitányságok);
  • Landespolizeikommando (tartományi rendőrség; székhelye minden tartományi fővárosban van; alá tartoznak a rendőrkapitányságok);
  • Sicherheitsdirektion (a tartományi rendőrség felettes szerve; székhelye szintén a tartományi fővárosban van)
  • Bundespolizeidirektionen (a rendőrség közigazgatási szintje)

Javasoljuk, hogy a fenti honlapon keresztül első körben az aktuális Landespolizeikommando honlapjára menjenek, és onnan érhető el az Önhöz legközelebb eső helyi rendőrség (Polizeiinspektion/Dienststelle).

Az Ausztriával szomszédos államok schengeni csatlakozását követően – az osztrák lakosság előzetes félelmeivel ellentétben – nem csak a határövezetben, hanem az ország valamennyi tartományában jelentősen csökkent a bűnelkövetések száma. A schengeni országok között egyre jobban működő schengeni információs rendszernek, a schengeni külső határok megfelelő védelmének, valamint az új tagországok rendőri szerveivel közösen végrehajtott, országos és határ menti járőrözésnek köszönhetően Ausztriában a bejelentett bűncselekmények száma – az előző év azonos időszakához képest – tíz százalékkal esett vissza. A leglátványosabban Burgenlandban csökkent a bűnelkövetések száma (9,6 százalék).

Magyarország schengeni csatlakozásával egyidejűleg megszűnt a magyar-osztrák határátkelőhelyeken az utasforgalom ellenőrzése. Azonban az osztrák rendőrség, a katonasággal együttműködve a határ menti térségben fokozott, szúrópróbaszerű ellenőrzést tart, aminek során ellenőrizhetik a külföldi személy úti okmányát, továbbá a gépjárművel kapcsolatos engedélyeket (forgalmi engedély, műszaki vizsga, fuvarozói engedély, stb.), valamint a gépjármű műszaki állapotát. Az ellenőrzéseket elsősorban a határ menti övezetekben, az autópályák környékén és a bevásárlóközpontokban végzik.


Tudnivalók az országról

A 83.858 km2 alapterületű, Magyarországgal szomszédos Ausztria kilenc önálló szövetségi tartományra oszlik, amelyek saját tartományi kormányokkal rendelkeznek. Az ország államformája parlamentáris szövetségi köztársaság. Az ország fizetőeszköze ez euró. Ausztria tagja az Európai Uniónak, az Egyesült Nemzetek Szervezetének és a legtöbb ENSZ szakosított szervezetnek.

Ausztria államformájáról és társadalmi-politikai berendezkedéséről az alábbi honlapon tájékozódhat:www.bmeia.gv.at/index.php?id=61979

A nyolc millió lakos 98 százaléka német anyanyelvű, Ausztria déli és keleti szélein azonban őshonos nemzeti kisebbséghez tartozó polgárok is élnek (burgenlandi horvátok, csehek, magyarok, romák, szlovénok, szlovákok), akik a német mellett más anyanyelvvel is rendelkeznek. Az osztrák nemzeti kisebbségi szabályozáshoz további információt az alábbi linken talál: www.bka.gv.at/site/3514/default.aspx

A turistaként Ausztriába látogatni kívánóknak ajánljuk továbbá az alábbi linkeket: www.austria.info/hu

Amennyiben Ön Ausztriában kíván letelepedni, javasoljuk a bécsi nagykövetség honlapját;www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AT/hu/Konzuliinfo/elni_dolgozni_ausztriaban.htm

továbbá az alábbi általános osztrák információs honlapot: www.help.gv.at

Sportolási, kikapcsolódási lehetőségek

Ausztria kitűnő lehetőségéket kínál a szabadtéri sportolásra – sízés, hegymászás-túrázás, fürdés (hegyi tavak, Fertő-tó, dunai strandok), vitorlázás, golf –, melyek elérhetőségét, igénybevételét megfelelő infrastruktúra biztosítja. Nagy népszerűségnek örvendenek a wellness szolgáltatások, gyakran a sí- vagy borturizmushoz kapcsolódva.

Az ausztriai sportolási lehetőségekről bővebben itt talál információt: www.sportministerium.at

Az ausztriai kulturális kínálat igen gazdag, rangos kulturális fesztiválokat országszerte rendeznek, kiemelkedő a komolyzenei kínálat, és a modern művészetek kedvelői is számos lehetőség közül válogathatnak. Különös színfoltot képvisel a bécsi báli szezon, élén a nemzetközi hírű Operabállal.

Bővebben a kultúráról:

Nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok 2012-ben:

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Kitekintés az ausztriai egészségügyi helyzetre

Általánosságban elmondható, hogy Ausztriában – az Európai Unió átlagához képest is – nagyon magas színvonalú az egészségügyi ellátás, és kiváló az infrastruktúra. Egyszerűen és gyorsan lehet információkhoz jutni az egészségügyi ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges betegellátásra jogosít más tagállamban való ideiglenes tartózkodás esetén a helyi biztosítottakkal azonos feltételek mellett. www.sozialversicherung.at

Javasoljuk, hogy az alábbi honlapon tájékozódjanak az egészségügyi szolgáltatásokról, ellátásokról:www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=607&p_tabid=4

Az Európai Unió vonatkozó szabályai alapján az uniós állampolgárok abban a tagállamban jogosultak az egészségügyi ellátás igénybevételére, ahol a járulékokat fizetik. Egy személy csak egy országban rendelkezhet egészségbiztosítással, nem lehet senki egyszerre két tagállamban biztosított.

Magyarországon biztosítottként utazik Ausztriába

Amennyiben Ön Magyarországon biztosított, Magyarországon veheti igénybe a teljes körű egészségügyi ellátásokat. Más tagállamban – így Ausztriában is – az orvosilag szükséges ellátást úgy veheti igénybe, ha a magyarországi egészségbiztosítótól igényli az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges betegellátásra jogosít más tagállamban való ideiglenes tartózkodás esetén a helyi biztosítottakkal azonos feltételek mellett.

További fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet tb-támogatással igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az Európai Egészségbiztosítási Kártyával utólag sincsen lehetőség a költségek megtéríttetésére.

Bővebben az OEP honlapján talál információt az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról és annak igényléséről:

www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/
EUELLATASOK/110118_EU_EGBIZT_KARTYA.PDF

Tapasztalataink szerint az európai egészségügyi kártya hiányában is biztosítják az orvosilag feltétlenül szükséges akkut, életmentő ellátásokat, amelyek költségeit azonban (beleértve a mentés költségeit is) utólag meg kell téríteni.

Tekintve, hogy mind a mentés (pl. helikopter), mind pedig az egészségügyi ellátás költségei Ausztriában jóval magasabbak, mint Magyarországon, ezek megtérítése rendkívüli anyagi terhet jelenthet az érintett számára. Többek között ezért is különösen fontos a minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó (külön) utazási biztosítás előzetes megkötése. Különösen ajánlatos ez a téli, illetőleg veszélyes sportok kedvelőinek (síelés, hegymászás, vadvízi evezés, stb).

Letelepedés hosszú távon Ausztriában – egészségbiztosítási jogviszony létesítése Ausztriában

Az Ausztriában munkát vállalók Ausztriában kötnek biztosítást és ennek megfelelően itt lesznek jogosultak arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vegyék. Ilyen esetben az osztrák E-card hátoldalán található kék Európai Egészségbiztosítási Kártyával Ön Magyarországon jogosult az orvosilag szükséges betegellátás igényvebételére.

Ausztriában lehet választani magánbiztosítók, és területi egészségbiztosítók (Gebietskrankenkassen), valamint az egyes szakmákhoz kapcsolódó biztosítók (Betriebskrankenkassen) között.

Amennyiben Ön Ausztriában szeretne egészségbiztosítási jogviszonyt létesíteni, az alábbi honlap tanulmányozását ajánljuk: www.sozialversicherung.at

Forras: http://goo.gl/TyeQd

[catlist]