Az EGT-szerzõdés hatálybalépésével Ausztriában is a letelepedési szabadság EU-szabálya érvényesül, amely biztosítja az iparűzőnek, hogy másik EGT/EU-tagállamban szabadon alapítson és működtessen vállalkozást. Az EGT-EU-tagállamok polgárai, akik Ausztriában ipari tevékenység gyakorlása céljából telepszenek le, állampolgárság tekintetében az osztrák polgárokkal azonos jogállásúak, így magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget, azonban az iparűzéshez az osztrák iparűzési törvény szerinti jogosultságot nekik is meg kell szerezniük. A cégformák hasonlóak a magyar társasági formákhoz – külföldiek számára az osztrák jogrend lehetővé teszi az ún. tőketársaságok (pl. AG,GmbH), és a jogi személyiséggel nem rendelkező ún. személyi társaságok (pl. OHG, OEG, KG) létesítését is.

A részvénytársaság (Aktiengesellschaft) tagjai részvényekre szétosztott alaptőkében részesednek anélkül, hogy a társaság kötelezettségeiért személyesen felelnének, minimális alaptőkéje 70 000 Euro. Az alapításnál a részvényeseknek a névérték min. ¼-ét -17 500 Euro-t kell befizetniük, az apportot teljes mértékben biztosítani kell. Nem lehet részvényeket kibocsátani, míg a társaság nincs bejegyezve. Az AG jogi létrejötte a Firmenbuch-Handelsregister-be történő cégbejegyzéssel valósul meg. A bejegyzés előtti kötelezettségekért a társaság nevében tevékenykedő személyes felelősséggel tartozik.

A tevékenység megkezdése előtt meg kell szerezni az iparűzési jogosítványt (Gewerbeberechtigung), amellyel egyidejűleg meg kell adni a tevékenységre megfelelő alkalmassággal rendelkező személy nevét is. Az AG képviseleti szerve az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a részvényesek közgyűlése és a hites könyvvizsgáló.

Ugyancsak jogi személyiséggel rendelkezik az osztrák Ges.m.b.H társasági forma, amely nagyon hasonló a német GmbH és magyar Kft formához. A tagok üzletrészekkel vesznek részt a társaságban. A társasági szerződést közjegyző előtt kell aláírni közjegyzői okirat kíséretében.

A minimális alapító tőke 35 000 Euro, ( társasági tagonként min. 70,- Euro), a törzstőke legalább felét készpénzben kell befizetni, illetve ha a társaság alaptőkéje nem éri el a 70 000 Euro-t a minimális 17 500 Euro-t kell befizetni. A céget be kell jegyeztetni a cégbíróságon, és a cégregiszterben regisztáltatni kell.

A kereskedelmi és iparűzési jog (Gewerberechtigung) a társaságot illeti meg, ezért a cégbejegyzést követően történhet meg a tevékenység bejelentése (Gewerbeanmeldung) vagy ha szükséges engedélyeztetése (Gewerbeberechtigung). Lényeges, hogy a vállalkozás tárgyaként szerepeljen a végezni kívánt tevékenység. Iparűzésre jogosult ügyvezető alkalmazása előírás. Ha a tevékenység szabad vagy nem engedélyköteles kötött iparhoz vagy kisiparhoz tartozik, akkor ezt be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes járási fõnökségen (Bécsben a Kerületi Elöljárósági Hivatalnál). Az engedélyköteles kötött ipar esetében a tartományi főnök illetékes (Bécsben: 63. sz. Elöljárósági Osztály).

Kamarai tagság minden jogi személy részére kötelező Ausztriában.

Az osztrák jogrend külföldiek számára lehetővé teszi jogi személyiséggel nem rendelkező cégforma létesítését is – ilyen pl. a közkereseti társaság (Offene Handelsgesellschaft, OHG) és a kisüzemi közkereseti társaság (Offene Erwerbgesellschaft, OEG).

Mindkettő két vagy több természetes vagy jogi személy közössége, akik együttesen és külön-külön is korlátlanul felelnek a társaság kötelezettségeiért. Ezt a társasági formát általában akkor hozzák létre, ha a vállalkozás előre felmérhető, stabil és a tagok a több éves együttműködés eredményeként kölcsönös bizalomra építve úgy gondolják, hogy személyes oldalról nincs tartanivaló az üzletmenetet illetően. A kisüzemi közkereseti társaság a közkereseti társaságtól különösen a vállalkozás méretében különbözik. Az OEG esetében a vállalkozás mérete nem haladhatja meg a kisipar méreteit, amelynek irányértékeként 363 e Euro alatti éves forgalom tekinthető.

A társasági szerződés megkötése után a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a társasági tagoknak be kell jegyezteniük a cégjegyzékbe, működését ezt követően kezdheti meg.

Amennyiben a társaság ipari tevékenységet kíván folytatni, akkor a társaságnak iparengedélyt kell kérnie, amely a társaság nevére szól. Ahhoz, hogy a társaság megkapja az iparengedélyt, az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt kell kinevezni.

Ugyancsak létezik a magyarországihoz hasonló jogi személyiség nélküli betéti társaság (Kommanditerwerbgesellschaft és KG.) forma. A betéti társaság legalább egy korlátlan felelősséget viselő beltagból és legalább egy kültagból áll, akinek a felelőssége a befizetett tőkéje arányában érvényesül. A társaságot a cégbíróságon be kell jegyeztetni. A céget a beltag vezeti. A beltag lehet Ges.m.b.H. is, amely a felelősséget korlátozza.

Szeretnénk felhívni az Ausztriában céget alapító magyar vállalkozók figyelmét arra, hogy a cég alapítása nem jelent egyúttal automatikus munkavállalási lehetőséget a magyar alkalmazottak számára. A cégalapításhoz mindenképpen célszerű osztrák munkajogban és cégjogban járatos ügyvéd, valamint adótanácsadó közreműködését igénybe venni.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége Kereskedelmi Osztálya a cégalapítást tervező magyar vállalkozások számára szívesen nyújt részletes tájékoztatást, szükség esetén az osztrák befektetés ösztönző ügynökség bevonásával, adótanácsadók, ügyvédi irodák ajánlásával is.

Forras: http://goo.gl/MY8il

[catlist]